(Source: ritamiau, via pslovealex)

"Svoju dušu čovjek otvara samo sebi sličnima. Nije svako zaslužio da mu se bezgranično vjeruje…"

(Source: odnakitajenosilajedinooci, via pslovealex)

(Source: tamic87, via jupiterkaa)

>